Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.