Chọn tiêu chí lọc
Tất cả Nhóm ngành PB Lợi nhuận gộp biên Tăng trưởng lợi nhuận Vốn hóa
Thị trường EPS ROE Lợi nhuận ròng biên Nợ/Tổng tài sản Khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng
Ngành PE ROA Tăng trưởng doanh thu Vốn điều lệ Khối lượng giao dịch bình quân 3 tháng
 
Tiêu chí lọc Điều kiện lọc Giá trị lọc
   
Mã cổ phiếu Thị trường EPS
(Đồng/CP)
PE PB ROE
(%)
ROA
(%)
Lợi nhuận gộp biên
(%)
Lợi nhuận
ròng biên(%)
Nợ/Tổng tài sản(%) Vốn điều lệ
(Triệu)
Vốn hóa
(Triệu)
Khối lượng giao dịch
bình quân 1 tháng
Khối lượng giao dịch
bình quân 3 tháng
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.