Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tôn Vikor                           

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tôn Vikor                

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


3.642.000 (Ba triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

2.460 (Bốn mươi chín nghìn m) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

3.642.000 (Ba triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 11 tháng 12 năm 2019 đến 15h30 ngày 23 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 30 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 06 tháng 01 năm 2020

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang                                    

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


11.451.308 (Mười một triệu bốn trăm năm mươi mốt nghìn ba trăm linh tám) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

49.100 (Bốn mươi chín nghìn một trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100(Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

11.451.308(Mười một triệu bốn trăm năm mươi mốt nghìn ba trăm linh tám) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 10 tháng 12 năm 2019 đến 15h30 ngày 24 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 14h00ngày 31 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 31 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 03 tháng 01 năm 2020 đến ngày 07 tháng 01 năm 2020

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình                        

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

1.120.546 (Một triệu một trăm hai mươi nghìn năm trăm bốn mươi sáu) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.006 (Mười ba nghìn không trăm linh sáu đồng) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.120.546 (Một triệu một trăm hai mươi nghìn năm trăm bốn mươi sáu) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 11 tháng 12 năm 2019 đến 15h30 ngày 24 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 31 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 31 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 07 tháng 01 năm 2020

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình                           

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


2.395.000 (Hai triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

16.800 (Mười sáu nghìn tám trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

2.395.000 (Hai triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 11 tháng 12 năm 2019 đến 15h30 ngày 24 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 31 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 31 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 03 tháng 01 năm 2020 đến ngày 07 tháng 01 năm 2020

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai                  

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

7.216.576 (Bảy triệu hai trăm mười sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.500 (Mười một nghìn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

7.216.576 (Bảy triệu hai trăm mười sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến 15h30 ngày 20 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 8h30ngày 27 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 02 tháng 01 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 02 tháng 01 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Trung tâm giống Nông- Lâm nghiệp Quảng Nam                                   

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Trung tâm giống Nông- Lâm nghiệp Quảng Nam        

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


1.281.303 (Một triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn ba trăm linh ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

680.300 (Sáu trăm tám mươi nghìn ba trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến 15h30 ngày 19 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30ngày 26 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 26 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 01 năm 2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến ngày 02 tháng 01 năm 2020

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng                                              

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

 
3.440.452 (Ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn bốn trăm năm mươi hai) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

32.800(Ba mươi hai nghìn tám trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

3.440.452 (Ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn bốn trăm năm mươi hai) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 15h30 ngày 09 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 16 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 18 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Pin Hà Nội                                                        

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


1.523.433 (Một triệu năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm ba mươi ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

29.700 (Hai mươi chín nghìn bảy trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.377.983 (Một triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi ba) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 15h30 ngày 09 tháng 12 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 16 tháng 12 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 16 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 18 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco                

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

1.130.710 (Một triệu một trăm ba mươi nghìn bảy trăm mười ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.900 (Mười một nghìn chín trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 11 tháng 10 năm 2019 đến 15h30 ngày 25 tháng 10 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 01 tháng 11 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 01 tháng 11 năm 2019 đến 16 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 04 tháng 11 năm 2019 đến ngày 07 tháng 11 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


4.075.000 (Bốn triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.480 (Mười ba nghìn bốn trăm tám mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 ( Một ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100,đối đa 2 mức giá

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.075.000 (Bốn triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ 00 phút ngày26 tháng 9 năm 2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày24 tháng 10 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 29 tháng 10 năm 2019 đến chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 30tháng 10 năm 2019 đến ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng ký tham gia đấu giá

 

 

Thông báo đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR

HÌnh thức đấu giá

Đấu giá cả lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


2.495.873 (Hai triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

28.100 (Hai mươi tám nghìn một trăm) đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Giá đặt mua hợp lệ

Là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn của cổ phiếu LDP tại ngày tổ chức đấu giá.

Thời gian nộp hồ sơ năng lực

Từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến 16h00 ngày 30 tháng 09 năm 2019 

Địa điểm nộp hồ sơ năng lực

Tại SCIC, Lầu 6, số 298 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Chậm nhất đến 16h00 ngày 09 tháng 10 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Từ 9h00 đến 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Thời gian đấu giá

 14h30 ngày 10 tháng 10 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 11 tháng 10 năm 2019 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá cả lô

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà          

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


299.338 (Hai trăm chín mươi chín nghìn ba trăm ba mươi tám) cổ phần

Mệnh giá

160.000 (Một trăm sáu mươi nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

162.000 (Một trăm sáu mươi hai nghìn) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

249.300 (Hai trăm bốn mươi chín nghìn ba trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 05 tháng 09 năm 2019 đến 15h30 ngày 20 tháng 09 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 09 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 27 tháng 09 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 28 tháng 09 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang 

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang (BIO)

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


1.246.320 (Một triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

15.400(Mười lăm nghìn bốn trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

 Đấu giá cả lô

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


1.246.320 (Một triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Chậm nhất đến 16h00 ngày 05/09/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất14h00 ngày06/09/2019.

Thời gian đấu giá

 Bắt đầu lúc14h30 ngày06/09/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Bắt đầu từ ngày07/09/2019 đến ngày 13/09/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Theo quy chế đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn               

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn               

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


1.015.644 (Một triệu không trăm mười lăm nghìn sáu trăm bốn mươi bốn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.241 (Mười một nghìn hai trăm bốn mươi mốt) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.015.644 (Một triệu không trăm mười lăm nghìn sáu trăm bốn mươi bốn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 07 tháng 08 năm 2019 đến 15h30 ngày 27 tháng 08 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 09 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 06 tháng 09 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 07 tháng 09 năm 2019 đến 16 giờ ngày 14 tháng 09 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 08 tháng 09 năm 2019 đến ngày 14 tháng 09 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Tài chính cổ phần Điện lực                           

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

18.750.000 (Mười tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.480 (Mười ba nghìn bốn trăm tám mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

18.750.000 (Mười tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 26 tháng 07 năm 2019 đến 15h30 ngày 16 tháng 08 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 08 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 23 tháng 08 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 24 tháng 08 năm 2019 đến 16 giờ ngày 30 tháng 08 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 27 tháng 08 năm 2019 đến ngày 30 tháng 08 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam                                                                              

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Tổ chức sở hữu phần vốn góp

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành

Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

44.211.900 (Bốn mươi bốn triệu hai trăm mười môt nghìn chín trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

22.300 (Hai mươi hai nghìn ba trăm) đồng/cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô

Thời gian nộp hồ sơ năng lực

Từ ngày 26/07/2019 đến 16h00 ngày 05/08/2019

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 08 tháng 08 năm 2019 đến 16h00 ngày 14 tháng 08 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 08 năm 2019

Thời gian đấu giá

 14h30 ngày 15 tháng 08 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 15 tháng 08 năm 2019 đến 16 giờ ngày 22 tháng 08 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Kết quả đăng ký đấu giá: Kết quả đăng ký đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam)                        

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam)

Hình thức đấu giá

Đấu giá trọn lô

Giá trị phần vốn góp chào bán

187.310.816.696 đồng

Giá khởi điểm

189.184.000.000 đồng

Số mức giá

01 mức giá

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Giá trị phần vốn người nước ngoài được phép mua

187.310.816.696 đồng

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 25 tháng 07 năm 2019 đến 15h30 ngày 12 tháng 08 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 08 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 19 tháng 08 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 20 tháng 08 năm 2019 đến 16 giờ ngày 26 tháng 08 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 21 tháng 08 năm 2019 đến ngày 26 tháng 08 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo không tổ chức đấu giá : Thông báo không tổ chức đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4                                  

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

11.335.610 (Mười một triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm mười) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

59.400 (Năm mươi chín nghìn bốn trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

7.745.600 (Bảy triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 24 tháng 07 năm 2019 đến 15h30 ngày 06 tháng 08 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 08 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 13 tháng 08 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 14 tháng 08 năm 2019 đến 16 giờ ngày 20 tháng 08 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 15 tháng 08 năm 2019 đến ngày 20 tháng 08 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3                                       

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

4.037.134 (Bốn triệu không trăm ba mươi bảy nghìn một trăm ba mươi tư) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

76.700 (Bảy mươi sáu nghìn bảy trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.037.134 (Bốn triệu không trăm ba mươi bảy nghìn một trăm ba mươi tư) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 04 tháng 07 năm 2019 đến 15h30 ngày 17 tháng 07 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 07 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 24 tháng 07 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 25 tháng 07 năm 2019 đến 16 giờ ngày 31 tháng 07 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26 tháng 07 năm 2019 đến ngày 31 tháng 07 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ        

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


221.087 (Hai trăm hai mươi mốt nghìn không trăm tám mươi báy) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

24.780 (Hai mươi tư nghìn bảy trăm tám mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

221.087 (Hai trăm hai mươi mốt nghìn không trăm tám mươi báy) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 14 tháng 06 năm 2019 đến 15h30 ngày 03 tháng 07 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 07 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 10 tháng 7 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 11 tháng 07 năm 2019 đến 16 giờ ngày 17 tháng 07 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12 tháng 07 năm 2019 đến ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Bột giặt NET             

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


3.359.000 (Ba triệu ba trăm năm mươi chín nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

30.900 (Ba mươi nghìn chín trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

3.359.000 (Ba triệu ba trăm năm mươi chín nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 14 tháng 06 năm 2019 đến 15h30 ngày 03 tháng 07 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 07 năm 2019

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 10 tháng 7 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 11 tháng 07 năm 2019 đến 16 giờ ngày 17 tháng 07 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12 tháng 07 năm 2019 đến ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng                  

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


900.411 (Chín trăm nghìn bốn trăm mười một) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

113.700 (Một trăm mười ba nghìn bảy trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

900.411 ( Chín trăm nghìn bốn trăm mười một) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 14 tháng 06 năm 2019 đến 15h30 ngày 03 tháng 07 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 07 năm 2019

Thời gian đấu giá

 14h00 ngày 10 tháng 7 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 11 tháng 07 năm 2019 đến 16 giờ ngày 17 tháng 07 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12 tháng 07 năm 2019 đến ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4                                       

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

11.335.910 (Mười một triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm mười) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

59.400 (Năm mươi chín nghìn bốn trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

7.746.357 (Bảy triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi bảy) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 05 tháng 06 năm 2019 đến 15h30 ngày 25 tháng 06 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 02 tháng 07 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 03 tháng 07 năm 2019 đến 16 giờ ngày 09 tháng 07 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 04 tháng 07 năm 2019 đến ngày 09 tháng 07 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3                                       

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

4.037.134 ( Bốn triệu không trăm ba mươi bảy nghìn một trăm ba mươi tư) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

76.700 ( Bảy mươi sáu nghìn bảy trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.037.134 ( Bốn triệu không trăm ba mươi bảy nghìn một trăm ba mươi tư) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 29 tháng 05 năm 2019 đến 15h30 ngày 18 tháng 06 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 06 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 26 tháng 06 năm 2019 đến 16 giờ ngày 02 tháng 07 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 27 tháng 06 năm 2019 đến ngày 02 tháng 07 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam                            

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

4.033.512 (Bốn triệu không trăm ba mươi ba nghìn năm trăm mười hai) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.800 ( Mười một nghìn tám trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

Căn cứ quy chế đấu giá bán cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

Căn cứ quy chế đấu giá bán cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 23 tháng 05 năm 2019 đến 15h30 ngày 11 tháng 06 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 18 tháng 06 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 19 tháng 06 năm 2019 đến 16 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 20 tháng 06 năm 2019 đến ngày 25 tháng 06 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông                         

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

472.921 (Bốn trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm hai mươi mốt) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.500 ( Mười một nghìn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

472.921 (Bốn trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm hai mươi mốt) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 (Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 17 tháng 04 năm 2019 đến 15h30 ngày 09 tháng 05 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 16 tháng 05 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 17 tháng 05 năm 2019 đến 16 giờ ngày 26 tháng 05 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 20 tháng 05 năm 2019 đến ngày 23 tháng 05 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An                                                      

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An         

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


1.343.505 (Một triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm linh năm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

25.600 ( Hai mươi lăm nghìn sáu trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất


1.343.505 (Một triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm linh năm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.343.505 (Một triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm linh năm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019 đến 15h30 ngày 19 tháng 04 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 02 tháng 05 năm 2019 đến 16 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 03 tháng 05 năm 2019 đến ngày 07 tháng 05 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương                 

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

15.121.635 ( Mười lăm triệu một trăm hai mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi lăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

20.100( Hai mươi nghìn một trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

Tuân theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 22 tháng 03 năm 2019 đến 15h30 ngày 11 tháng 04 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 20 tháng 04 năm 2019 đến 16 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 23 tháng 04 năm 2019 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Cấp nước Thanh Hóa

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

11.050.000 (Mười một triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.000 đồng/cổ phần và bình quân giá tham chiếu 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu THN trên sàn UPCoM trước ngày công bố thông tin

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

11.050.000 (Mười một triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

11.050.000 (Mười một triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 08 tháng 03 năm 2019 đến 15h30 ngày 27 tháng 03 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 03 tháng 04 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 04 tháng 04 năm 2019 đến 16 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 05 tháng 04 năm 2019 đến ngày 10 tháng 04 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Viglacera - CTCP  

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

80.579.262 (Tám mươi triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi hai) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

23.000 đồng/cổ phần và bình quân giá tham chiếu 30 phiên liên tiếp trước ngày công bố thông tin đấu giá

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

80.579.262 (Tám mươi triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi hai) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

80.579.262 (Tám mươi triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi hai) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 07 tháng 03 năm 2019 đến 15h30 ngày 22 tháng 03 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 29 tháng 03 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 30 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ ngày 05 tháng 04 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02 tháng 04 năm 2019 đến ngày 05 tháng 04 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội                   

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội

Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá

1.848.000 quyền mua

Giá khởi điểm

700 đồng/quyền mua

Bước khối lượng

100 (Một trăm) quyền mua

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số quyền mua được mua ít nhất

100 ( Một trăm) quyền mua và đăng ký theo bội số của 100

Số quyền mua được mua nhiều nhất

1.848.000 quyền mua

Số quyền mua tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.848.000 quyền mua

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 06 tháng 03 năm 2019 đến 15h30 ngày 21 tháng 03 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 28 tháng 03 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 29 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 04 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến ngày 04 tháng 04 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt                     

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá


4.025.196 ( Bốn triệu không trăm hai lăm nghìn một trăm chín mươi sáu)  quyền mua cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

760(Bảy trăm sáu mươi) đồng/ quyền mua cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) quyền mua cổ phần

Bước giá

10 (Mười ) đồng

Số quyền mua cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) quyền mua cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất


4.025.196 ( Bốn triệu không trăm hai lăm nghìn một trăm chín mươi sáu)  quyền mua cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.025.196 ( Bốn triệu không trăm hai lăm nghìn một trăm chín mươi sáu)  quyền mua cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 12 tháng 02 năm 2019 đến 15h30 ngày 28 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 03 năm 2019

Thời gian đấu giá

10h30 ngày 07 tháng 03 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 08 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ ngày 14 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 11 tháng 03 năm 2019 đến ngày 14 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá : Kết quả đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Lilama 69-1                     

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


1.136.430 (Một triệu một trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

31.800 (Ba mươi mốt nghìn tám trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất


1.136.430 (Một triệu một trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 (Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 01 tháng 02 năm 2019 đến 15h30 ngày 01 tháng 03 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2019

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 08 tháng 03 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 09 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ ngày 15 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12 tháng 03 năm 2019 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Lilama 18                         

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Lilama 18

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


1.408.730 (Một triệu bốn trăm linh tám nghìn bảy trăm ba mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

42.350 (Bốn mươi hai nghìn ba trăm năm mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất


1.408.730 (Một triệu bốn trăm linh tám nghìn bảy trăm ba mươi) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

(Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 01 tháng 02 năm 2019 đến 15h30 ngày 01 tháng 03 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 08 tháng 03 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 09 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ ngày 15 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12 tháng 03 năm 2019 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3                                            

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


850.000 ( Tám trăm năm mươi nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

66.000( Sáu mươi sáu nghìn) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất


850.000 (Tám trăm năm mươi nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 ( Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 28 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 28 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 03 năm 2019

Thời gian đấu giá

 09h30 ngày 07 tháng 03 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 08 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ ngày 14 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12 tháng 03 năm 2019 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Lilama 69-3                                     

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Lilama 69-3

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá


2.518.454 (Hai triệu năm trăm mười tám nghìn bốn trăm năm tư) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

19.650( Mười chín nghìn sáu trăm năm mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất


2.518.454 (Hai triệu năm trăm mười tám nghìn bốn trăm năm tư) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

( Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 25 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 19 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2019

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 26 tháng 02 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 27 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28 tháng 02 năm 2019 đến ngày 05 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Lilama 10                                         

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Lilama 10

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

1.488.600(Một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

41.480( Bốn mươi mốt nghìn bốn trăm tám mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.488.600(Một triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 (Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 25 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 19 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 26 tháng 02 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 27 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28 tháng 02 năm 2019 đến ngày 05 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

3.948.103 (Ba triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn một trăm linh ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.000( Mười nghìn một trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

3.948.103 (Ba triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn một trăm linh ba) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

3.948.103 (Ba triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn một trăm linh ba) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 18 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019

Thời gian đấu giá

 15h00 ngày 25 tháng 02 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28 tháng 02 năm 2019 đến ngày 04 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

2.675.471 (Hai triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm bảy mốt) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.500( Mười nghìn một trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.675.471 (Hai triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm bảy mốt) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

2.675.471 (Hai triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm bảy mốt) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 18 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019

Thời gian đấu giá

 14h00 ngày 25 tháng 02 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 26 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28 tháng 02 năm 2019 đến ngày 04 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò

Số lượng quyền đưa ra đấu giá

2.718.787 (Hai triệu bảy trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.100( Mười nghìn một trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.718.787 (Hai triệu bảy trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

2.718.787 (Hai triệu bảy trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 18 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019

Thời gian đấu giá

 98h30 ngày 25 tháng 02 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 26 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 27 tháng 02 năm 2019 đến ngày 04 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa

Số lượng quyền đưa ra đấu giá


5.425.502 (Năm triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm linh hai) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.400( Mười một nghìn bốn trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

5.425.502 (Năm triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm linh hai) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

5.425.502 (Năm triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm linh hai) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 18 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 25 tháng 02 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 27 tháng 02 năm 2019 đến ngày 04 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số lượng quyền đưa ra đấu giá

4.858.600(Bốn triệu tám trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.00( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.642( Mười nghìn sáu trăm bốn mươi hai) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

4.858.600 (Bốn triệu tám trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.858.600 (Bốn triệu tám trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 18 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 15 tháng 02 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 02 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 22 tháng 02 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 23 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ ngày 01 tháng 03 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến ngày 01 tháng 03 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Du lịch thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam

Số lượng quyền đưa ra đấu giá

5.290.000 ( Năm triệu hai trăm chín mươi nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.00( Mười nghìn) đồng/ quyền mua cổ phần

Giá khởi điểm

15.370( Mười lăm nghìn ba tram bảy mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) quyền mua cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) quyền mua cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

5.290.000 ( Năm triệu hai trăm chín mươi nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


5.290.000 ( Năm triệu hai trăm chín mươi nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 04 tháng 01 năm 2019 đến 15h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 01 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 25 tháng 01 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 26 tháng 01 năm 2019 đến 16 giờ ngày 01 tháng 02 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 29 tháng 01 năm 2019 đến ngày 01 tháng 02 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Truyền hình cáp Hải Dương

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương

Số lượng quyền đưa ra đấu giá

692.370 (Sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.500 (Một nghìn chín trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) quyền mua cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

692.370(Sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


692.370(Sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 20 tháng 12 năm 2018 đến 15h30 ngày 10 tháng 01 năm 2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2019

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 17 tháng 01 năm 2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 18 tháng 01 năm 2019 đến 16 giờ ngày 24 tháng 01 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 22 tháng 01 năm 2019 đến ngày 24 tháng 01 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần:  Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

Số cổ phần đấu giá

5.253.000(Năm triệu hai trăm năm mươi ba nghìn ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

25.500(Hai mươi lăm nghìn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

5.253.000(Năm triệu hai trăm năm mươi ba nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

5.253.000(Năm triệu hai trăm năm mươi ba nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 30 tháng 11 năm 2018 đến 15h30 ngày 20 tháng 12 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 27 tháng 12 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 28 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 07 tháng 01 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần:

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Số cổ phần đấu giá

1.500.000 (Một triệu năm trăm ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

14.500 (Mười bốn nghìn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.500.000 (Một triệu năm trăm ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.500.000 (Một triệu năm trăm ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 29 tháng 11 năm 2018 đến 15h30 ngày 19 tháng 12 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 27 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ ngày 02 tháng 01 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

Số cổ phần đấu giá

1.745.093 (Một triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm chín mươi ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.800 (Mười hai nghìn tám trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.745.093 (Một triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm chín mươi ba) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.745.093 (Một triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm chín mươi ba) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 29 tháng 11 năm 2018 đến 15h30 ngày 19 tháng 12 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 26 tháng 12 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 27 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ ngày 02 tháng 01 năm 2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Mai Động do UBND TP Hà Nội sở hữu

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Mai Động

Số lượng quyền đưa ra đấu giá

1.350.027 (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn không trăm hai mươi bảy) quyền mua cổ phần

Mệnh giá

10.00( Mười nghìn) đồng/quyền mua cổ phần

Giá khởi điểm

1.900 (Một nghìn chín trăm) đồng/quyền mua cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) quyền mua cổ phần

Bước giá

100(Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) quyền mua cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.350.027 (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn không trăm hai mươi bảy) quyền mua cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


1.350.027 (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn không trăm hai mươi bảy) quyền mua cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 27 tháng 11 năm 2018 đến 15h30 ngày 10 tháng 12 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 17 tháng 12 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 19 tháng 12 năm 2018 đến ngày 24 tháng 12 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Số cổ phần đấu giá

1.575.000(Một triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.00( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

35.855 ( Ba mươi lăm nghìn tám trăm năm mươi lăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.575.000 (Một triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


1.575.000 (Một triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến 15h30 ngày 14 tháng 12 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 21 tháng 12 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 22 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc    

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc      

Số cổ phần đấu giá

2.323.616(Hai triệu ba trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm mười sáu) cổ phần

Mệnh giá

10.00( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.780( Mười một nghìn bảy trăm tám mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.323.616(Hai triệu ba trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm mười sáu) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


2.323.616(Hai triệu ba trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm mười sáu) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến 15h30 ngày 14 tháng 12 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2018

Thời gian đấu giá

15h00 ngày 21 tháng 12 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam               

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Số cổ phần đấu giá

13.440.239 (Mười ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn hai trăm ba mươi chín) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

1.200 ( Một nghìn hai trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

13.440.239 (Mười ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn hai trăm ba mươi chín) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


13.440.239 (Mười ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn hai trăm ba mươi chín)cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 09 tháng 11 năm 2018 đến 15h30 ngày 28 tháng 11 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 05 tháng 12 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 06 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 07 tháng 12 năm 2018 đến ngày 12 tháng 12 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần : Kết quả đấu giá 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV      

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV      

Số cổ phần đấu giá

17.868.600 (Mười bảy triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.800( Mười nghìn tám trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

17.868.600 (Mười bảy triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


8.820.000 (Tám triệu tám trăm hai mươi nghìn)cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 26 tháng 10 năm 2018 đến 15h30 ngày 15 tháng 11 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2018

Thời gian đấu giá

08h30 ngày 22 tháng 11 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 23 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến ngày 29 tháng 11 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin               

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin 

Số cổ phần đấu giá

7.645.222 (Bảy triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm hai hai) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.200( Mười hai nghìn hai trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

7.645.222( Bảy triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm hai hai) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.900.000( Bốn triệu chín trăm nghìn)cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 26 tháng 10 năm 2018 đến 15h30 ngày 15 tháng 11 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2018

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 22 tháng 11 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 23 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến ngày 29 tháng 11 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ

Số cổ phần đấu giá

2.295.000 (Hai triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.295.000 (Hai triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

2.295.000 (Hai triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn)cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 02 tháng 10 năm 2018 đến 15h30 ngày 22 tháng 10 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 29 tháng 10 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 30 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ ngày 05 tháng 11 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 05 tháng 11 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Số cổ phần đấu giá

45.600.000 ( Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

14.497( Mười bốn nghìn bốn trăm chín mươi bảy) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

45.600.000 (Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

606.245( Sáu trăm linh sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm)cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 24 tháng 09 năm 2018 đến 15h30 ngày 15 tháng 10 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2018

Thời gian đấu giá

 15h30 ngày 22 tháng 10 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 24 tháng 10 năm 2018 đến ngày 29 tháng 10 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:  Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng TMCP Quân đội

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Quân đội

Số cổ phần đấu giá

53.400.000 (Năm mươi ba triệu bốn trăm nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

19.641 (Mười chín nghìn sáu trăm bốn mươi mốt) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

53.400.000 (Năm mươi ba triệu bốn trăm nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 (Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 18 tháng 09 năm 2018 đến 15h30 ngày 08 tháng 10 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2018

Thời gian đấu giá

 15h30 ngày 15 tháng 10 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 17 tháng 10 năm 2018 đến ngày 22 tháng 10 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Số cổ phần đấu giá

1.570.809 (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn tám trăm linh chín ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.900 (Mười một nghìn chín trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.570.809 (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn tám trăm linh chín ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.570.809 (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn tám trăm linh chín ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 10 tháng 09 năm 2018 đến 15h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2018

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 09 tháng 10 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2018 đến ngày 16 tháng 10 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

Số cổ phần đấu giá

5.213.830 (Năm triệu hai trăm mười ba nghìn tám trăm ba mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.700 (Mười hai nghìn bảy trăm ) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100(Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

5.213.830 (Năm triệu hai trăm mười ba nghìn tám trăm ba mươi) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

5.213.830 (Năm triệu hai trăm mười ba nghìn tám trăm ba mươi) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 29 tháng 08 năm 2018 đến 15h30 ngày 19 tháng 09 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 09 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 26 tháng 09 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từngày 27 tháng 09 năm 2018 đến 16 giờ ngày 06 tháng 10 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28 tháng 09 năm 2018 đến ngày 03 tháng 10 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

Số cổ phần đấu giá

 1.781.200 ( Một triệu bảy trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm ) cổ phần

Mệnh giá

 10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

 12.500(Mười hai nghìn năm trăm ) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

 100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

 100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

 100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

 1.781.200 ( Một triệu bảy trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm )

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

 943.500 ( Chín trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 09 tháng 08 năm 2018 đến 15h30 ngày 29 tháng 08 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 09 năm 2018

Thời gian đấu giá

 8h30 ngày 06 tháng 09 năm 2018

Địa điểm đấu giá

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

 Từ ngày 07 tháng 09 năm 2018 đến 16 giờ ngày 15 tháng 09 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

 Từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 đến ngày 13 tháng 09 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

 

Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Số cổ phần đấu giá

1.476.124( Một triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm hai mươi bốn) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

18.876(mười tám nghìn tám trăm bảy mươi sáu) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.476.124( Một triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm hai mươi bốn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0( Không) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 09 tháng 08 năm 2018 đến 15h30 ngày 29 tháng 08 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 09 năm 2018

Thời gian đấu giá

 10h00 ngày 06 tháng 09 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 07 tháng 09 năm 2018 đến 16 giờ 00 ngày 13 tháng 09 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 đến ngày 13 tháng 09 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ du lịch Thăng Long

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long

Số cổ phần đấu giá

2.500.000( Hai triệu năm trăm ) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.000(mười ba nghìn ) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.500.000( Hai triệu năm trăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

2.500.000( Hai triệu năm trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 25 tháng 07 năm 2018 đến 15h30 ngày 06 tháng 08 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 08 năm 2018

Thời gian đấu giá

 13h30 ngày 13 tháng 08 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 14 tháng 08 năm 2018 đến 16 giờ ngày 20 tháng 08 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 15 tháng 08 năm 2018 đến ngày 20 tháng 08 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

Số cổ phần đấu giá


9.372.666 ( Chín triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi sáu) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.300(mười nghìn ba trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

9.372.666 (Chín triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi sáu) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


9.372.666 (Chín triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi sáu) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 26 tháng 06 năm 2018 đến 15h30 ngày 16 tháng 07 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 07 năm 2018

Thời gian đấu giá

 15h00 ngày 23 tháng 07 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 24 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ ngày 30 tháng 07 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 25 tháng 07 năm 2018 đến ngày 30 tháng 07 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá  Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Số cổ phần đấu giá


1.763.000 ( Một triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

15.100 (mười lăm nghìn một trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.763.000 ( Một triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 25 tháng 06 năm 2018 đến 15h30 ngày 13 tháng 07 năm 2018 

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 07 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 20 tháng 07 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 21 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ ngày 30 tháng 07 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 24 tháng 07 năm 2018 đến ngày 27 tháng 07 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần

Thông báo đăng ký đấu giá Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Số cổ phần đấu giá


1.458.710 ( Một triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn bảy trăm mười) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.300 (mười nghìn ba trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.458.710( Một triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn bảy trăm mười) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


1.458.710( Một triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn bảy trăm mười) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h30 ngày 31 tháng 05 năm 2018 đến 15h30 ngày 21 ngày 06 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 29 tháng 06 năm 2018 đến 16 giờ ngày 07 tháng 07 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02 tháng 07 năm 2018 đến ngày 05 tháng 07 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Số cổ phần đấu giá


20.563.400 ( Hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.300 (Mười ba nghìn ba trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

20.563.400 ( Hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua


10.650.500 (Mười triệu sáu trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 21 tháng 05 năm 2018 đến 15h30 ngày 11 tháng 06 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2018

Thời gian đấu giá


08h30 ngày 18 tháng 06  năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần


Từ ngày 19 tháng 06 năm 2018 đến 16 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 20 tháng 06 năm 2018 đến ngày 25 năm 06 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

Số cổ phần đấu giá

10.254.443( Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.038 (Mười hai nghìn không trăm ba mươi tám) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100(Một trăm) cổ phần

Bước giá

01( Một ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

10.254.443 (Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

10.254.443 (Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 25/04/2018 đến 15h30 ngày 18/05/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/05/2018

Thời gian đấu giá


08h30 ngày 25/05/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 26/05/2018 đến 16 giờ ngày 04/06/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 01/06/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:quy chế đấu giá 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá  Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

 

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Số cổ phần đấu giá

10.500.000(Mười triệu năm trăm nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.200 (Mười nghìn hai trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100(Một trăm) cổ phần

Bước giá

100( Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

10.500.000 (Mười triệu năm trăm nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

7.350.000 (Bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 24/04/2018 đến 15h30 ngày 17/05/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/05/2018

Thời gian đấu giá


8h30 ngày 24 tháng 05 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 25/05/2018 đến 16 giờ ngày 02/06/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 31/05/2018


Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : đơn đăng ký đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam - CTCP

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Số quyền mua đưa ra đấu giá

371.533.127 (Ba trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm ba mươi ba ngàn một trăm hai mươi bảy) quyền mua

Giá khởi điểm

6.026(Sáu ngàn không trăm hai mươi sáu) đồng/quyền mua

Bước khối lượng

100(Một trăm ) quyền mua

Bước giá

01( Một) đồng

Số quyền muađược mua ít nhất

1000( một nghìn) quyền muavà đăng ký theo bội số của 100

Số quyền muađược mua nhiều nhất

371.533.127 (Ba trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm ba mươi ba ngàn một trăm hai mươi bảy) quyền mua

Số quyền muatối đa NĐT nước ngoài được mua

371.533.127 (Ba trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm ba mươi ba ngàn một trăm hai mươi bảy) quyền mua

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 18 tháng 04 năm 2018 đến 15h30 ngày 15 tháng 05 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 05 năm 2018

Thời gian đấu giá

08h30 ngày 22 tháng 05 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua quyền mua

Từ ngày 23 tháng 05 năm 2018 đến 16 giờ ngày 01 tháng 06  năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 24 tháng 05 năm 2018 đến ngày 29 tháng 05 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Số cổ phần đấu giá

 1.870.970(Một triệu tám trăm bảy mươi ngàn chín trăm bảy mươi) cổ phần

Mệnh giá

 10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

 305.053( Ba trăm linh năm ngàn không trăm năm ba ) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng 

 100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

 01 ( Một ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

 100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

 1.870.970(Một triệu tám trăm bảy mươi ngàn chín trăm bảy mươi)) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

 1.870.970(Một triệu tám trăm bảy mươi ngàn chín trăm bảy mươi) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Từ 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 19 tháng 04 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018

Thời gian đấu giá 


 08h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm đấu giá

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

 Từ ngày 02 tháng 05 năm 2018 đến 16 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

 Từ ngày 03 tháng 05 năm 2018 đến ngày 09 tháng 05 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá  Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

Số cổ phần đấu giá

3.288.750(Ba triệu hai trăm tám tám ngàn bảy trăm năm mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.890(Mười một ngàn tám trăm chín mươi) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

10 ( Mười ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

3.288.750(Ba triệu hai trăm tám tám ngàn bảy trăm năm mươi) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

3.288.750(Ba triệu hai trăm tám tám ngàn bảy trăm năm mươi) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 28 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 17 tháng 04 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự


Chậm nhất16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018

Thời gian đấu giá


08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 25 tháng 04 năm 2018 đến 16 giờ ngày 04 tháng 05 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26 tháng 04 năm 2018 đến ngày 03 tháng 05 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

Số cổ phần đấu giá

1.969.700(Một  triệu chín trăm sáu chín ngàn bảy trăm ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.000(Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.969.700(Một  triệu chín trăm sáu chín ngàn bảy trăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.969.700(Một  triệu chín trăm sáu chín ngàn bảy trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 20 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 12 tháng 04 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2018

Thời gian đấu giá

08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 20 tháng 04 năm 2018 đến 16 giờ ngày 29 tháng 04 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 27 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá  Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Số cổ phần đấu giá

42.292.624( Bốn hai triệu hai trăm chín hai ngàn sáu trăm hai bốn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

 140.900 (Một trăm bốn mươi ngàn chín trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

42.292.624(Bốn hai triệu hai trăm chín hai ngàn sáu trăm hai bốn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

42.292.624(Bốn hai triệu hai trăm chín hai ngàn sáu trăm hai bốn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 20 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 10 tháng 04 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

 Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 năm 2018

Thời gian đấu giá

 08h30 ngày 17 tháng 04 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày18 tháng 04 năm 2018 đến 16 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 19 tháng 04 năm 2018 đến ngày 24 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

Số cổ phần đấu giá

9.478.827( chín triệu bốn trăm bảy tám ngàn tám trăm hai bảy ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.000 (Mười  ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100( một  trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

9.478.827(chín triệu bốn trăm bảy tám ngàn tám trăm hai bảy) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

7.745.400( Bảy triệu bảy trăm bốn năm ngàn bốn trăm ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 21 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 10 tháng 04 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 năm 2018

Thời gian đấu giá

14h00 ngày 17 tháng 04 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 18 tháng 04 năm 2018 đến 16 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 19 tháng 04 năm 2018 đến ngày 24 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Số cổ phần đấu giá

6.672.444 (sáu triệu sáu trăm bảy hai ngàn  bốn trăm bốn bốn ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.000 (Mười ba ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

6.672.444 (sáu triệu sáu trăm bảy hai ngàn bốn trăm bốn bốn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

6.672.444 (sáu triệu sáu trăm bảy hai ngàn bốn trăm bốn bốn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ8h30 ngày 21 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 10 tháng 04 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 năm 2018

Thời gian đấu giá

10h00 ngày 17 tháng 04 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ  ngày 18 tháng 04 năm 2018 đến 16 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc


Từ ngày 19 tháng 04 năm 2018 đến ngày 24 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công Ty Cổ Phần Điện Cơ Thống Nhất

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Số cổ phần đấu giá

6.707.000(sáu triệu bảy trăm linh bảy ngàn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

42.400(Hai mươi bốn ngàn sáu trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

6.707.000 (sáu triệu bảy trăm linh bảy ngàn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

6.707.000 (sáu triệu bảy trăm linh bảy ngàn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h30 ngày 05 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 23 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

14 giờ ngày 30 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày31/03/2018 đến 16h ngày 09/04/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 03 tháng 04 năm 2018 đến ngày 06 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Nậm Chiến

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thủy Điện Nậm Chiến

Số cổ phần đấu giá

4.194.609(bốn triệu một trăm chín mươi tư ngàn sáu trăm linh chín) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

14.850 (mười bốn ngàn tám trăm năm mươi) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

10 ( mười ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

4.194.609 (bốn triệu một trăm chín mươi tư ngàn sáu trăm linh chín) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.194.609 (bốn triệu một trăm chín mươi tư ngàn sáu trăm linh chín) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 22 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

08h30  ngày 29 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày30/03/2018 đến 16h ngày 07/04/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02 tháng 04 năm 2018 đến ngày 05 tháng 04 năm 2018

 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Số cổ phần đấu giá

2.402.325 (hai triệu bốn trăm linh hai ngàn ba trăm hai mươi lăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.400 (mười hai ngàn bốn trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( một  trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.402.325(hai triệu bốn trăm linh hai ngàn ba trăm hai mươi lăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

2.402.325(hai triệu bốn trăm linh hai ngàn ba trăm hai mươi lăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ ngày 01 tháng 03 năm 2018 đến 15h30 ngày 21 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

08h30  ngày 28 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày29/03/2018 đến 16h ngày 07/04/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 30 tháng 03 năm 2018 đến ngày 04 tháng 04 năm 2018

 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hapulico

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico

Số cổ phần đấu giá

263.202 (hai trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm linh hai) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

22.200 (hai mươi hai ngàn hai trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( một  trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

263.202 (hai trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm linh hai) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

263.202 (hai trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm linh hai) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2018 đến 15h30 ngày 20 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 16 giờ ngày 23 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

08h30  ngày 27 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày28/03/2018 đến 16h ngày 06/04/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 29 tháng 03 năm 2018 đến ngày 03 tháng 04 năm 2018

 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

Số cổ phần đấu giá

10.254.443( Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.038 (Mười hai nghìn không trăm ba mươi tám) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100(Một trăm) cổ phần

Bước giá

01( Một ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

10.254.443 (Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

10.254.443 (Mười triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi ba) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 25/04/2018 đến 15h30 ngày 18/05/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/05/2018

Thời gian đấu giá


08h30 ngày 25/05/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 26/05/2018 đến 16 giờ ngày 04/06/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 01/06/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm:

Đơn đăng kí tham gia đấu giá :