03/12/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ được tổ chức vào ngày 03/12/2018  như sau:

 

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

25/10/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé được tổ chức vào ngày 25/10/2018  như sau:

 

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

15/10/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An được tổ chức vào ngày 15/10/2018  như sau:

 

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

11/10/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa được tổ chức vào ngày 11/10/2018  như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

08/10/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội được tổ chức vào ngày 08/10/2018  như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

25/09/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương được tổ chức vào ngày 25/09/2018  như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

 

08/09/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đông Tháp 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được tổ chức vào ngày 07/09/2018  như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

06/09/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh được tổ chức vào ngày 05/09/2018  như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

20/08/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ea Pốk

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ea Pốk được tổ chức vào ngày 20/08/2018 như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180820_20180820%20-%20CAPHE%20EA%20POK%20-%20TB%20ket%20qua(3).pdf

 

31/07/2018

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Gia Lai

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Gia Lai được tổ chức vào ngày 31/07/2018 như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180731_20180731%20-%20CTY%20CAFE%20GIA%20LAI%20-%20TB%20ket%20qua%20dau%20gia(3).pdf

 

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ được tổ chức vào ngày 31/07/2018 như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180731_20180731%20-%20CTY%20CHE%20BIEN%20HO%20-%20TB%20xac%20dinh%20ket%20qua%20dau%20gia(2).pdf

 

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 31/07/2018 như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180731_20180731%20-%20CAO%20SU%20DAK%20LAK%20-%20TB%20KQ%20DAU%20GIA(3).pdf

 

30/07/2018

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang như sau:

https://kisvn.vn/cms_kis/resources/files/20180730_20180730%20-%20CTCP%20DAU%20KHI%20DUONG%20DONG%20KG%20-%20TBAO%20HUY%20DG(3).pdf