-       Chuyên viên chăm sóc khách hàng.

-       Bộ phận dịch vụ: (028) 3914 8585  (Ext: 1)