THÔNG BÁO

V/v: Phát hành chứng quyền có bảo đảm

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành, thông tin sản phẩm như sau:

1. Chứng quyền CHPG1902

2. Chứng quyền CVNM1901

3. Phát hành thêm CHPG1906CMSN1901CVIC1901, CVRE1901

4. Phát hành bổ sung CHPG1902CVNM1901, phát hành thêm CVHM1901, CNVL1901, CDPM1901, CSTB1901

 

Điều chỉnh thông tin chứng quyền:

1. Điều chỉnh ngày đáo hạn chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T01