THÔNG BÁO MỨC THUẾ

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

 

Căn cứ quy định tại Công văn hướng dẫn của Bộ Tài Chính số 11133/BTC-CST ngày 21/08/2017 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng Hợp đồng tương lai (HĐTL) trên thị trường phái sinh. KIS xin trân trọng thông báo mức thuế áp dụng cho giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) như sau:

 

1.    Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): 

 

a.    Đối tượng: Tất cả các Nhà đầu tư cá nhân có giao dịch CKPS

                           (bao gồm cả giao dịch mua, bán và đáo hạn HĐTL).

b.    Mức thu:

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%.

Trong đó:

Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu) /2.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam công bố (Quy định tại Quy chế của TTLK hiện hành là: 13%).

 

2.    Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức nước ngoài (Thuế Nhà thầu nước ngoài): 

 

a.    Đối tượng: Tổ chức nước ngoài là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có giao dịch CKPS

                           (bao gồm cả giao dịch mua, bán và đáo hạn HĐTL).

b.    Mức thu:

Thuế TNDN nộp hộ = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%.

Trong đó:

Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu) /2.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam công bố (Theo quy định tại Quy chế của TTLK hiện hành là: 13%).

     

      Ngày hiệu lực: Từ ngày 10/08/2017