Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại KIS:

Mức phí GD dự kiến áp dụng sau khi KIS triển khai dịch vụ được tính như sau:

Phí Giao dịch = Tỉ lệ phí * Số lượng * Giá GD * Hệ số nhân Hợp đồng

Trong đó, tỉ lệ phí (dự kiến) = ….