https://www.ssi.com.vn/vi-VN/Derivatives/~/media/ETrading/Banner%20Page%20SPPS%2004.ashx?w=236&h=103&as=1

 

HĐTL trái phiếu chính phủ 

 

Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (TPCP) là loại Hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là một trái phiếu chính phủ giả định do Sở Giao dịch chuẩn hóa các điều khoản bao gồm (Số năm đáo hạn, tháng đáo hạn, ngày đáo hạn,  lãi suất danh nghĩa, hình thức trả gốc,  lãi, rỗ trái phiếu được chấp nhận để chuyển giao, phương thức thanh toán đáo hạn (Bằng tiền/chuyển giao vật chất), ..)  

Chi tiết Mẫu HĐTL TPCP (dự kiến triển khai trong thời gian tới) vui lòng xem  “Tại đây