QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM - VFB

Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam (VFMVFB) là quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư lên tới 80% giá trị tài sản của quỹ. Quỹ VFMVFB cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Quỹ VFMVFB chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép huy động vốn vào ngày 27/2/2013 với tổng giá trị vốn huy động ban đầu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Việt Nam.

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ, bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

Chiến lược đầu tư cho quỹ VFMVFB là năng động dựa trên cơ sở phân tích cơ bản kinh tế vĩ mô, áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích cơ bản về doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư sao cho đem lại lợi nhuận tối đa cho danh mục. Riêng đối với trái phiếu doanh nghiệp được phân tích ít nhất bằng một mô hình định mức tín nhiệm do đối tác hỗ trợ kỹ thuật và công ty quản lý quỹ VFM phát triển.

Quỹ VFMVFB được quản lý và điều hành bởi công ty VFM với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Dragon Capital Debt Management Limited (DCDM). DCDM là công ty thành viên của Dragon Capital Group được thành lập từ năm 2007 và hiện đang quản lý hai quỹ đầu tư vào trái phiếu do chính phủ và trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam phát hành (Vietnam Debt Fund A và Vietnam Debt Fund B - VDeF A & B). Các kinh nghiệm có được trong quá trình quản lý và đầu tư quỹ VDeF A và B sẽ được sử dụng cho quỹ VFMVFB. Mô hình định mức tín nhiệm cho trái phiếu doanh nghiệp do DCDM nghiên cứu và phát triển sẽ được tiếp tục phát triển cùng với sự hợp tác của VFM và được sử dụng trong quá trình đầu tư của VFMVFB.

Chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại đây: http://vinafund.com/fund.php?act=cat&id=9