KIẾN THỨC ĐẦU TƯ QUỸ MỞ

 

Quỹ mở là quỹ  đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư với thời gian hoạt động vô hạn trừ trường hợp giải thể quỹ theo quyết định của nhà đầu tư. Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Giao dịch này được thực hiện trực tiếp với công ty Quản Lý Quỹ hoặc tại các Đại lý phân phối chỉ định.
 

Quỹ mở ngày càng thông dụng nhiều hơn so với quỹ đóng và thể hiện được chính xác ý nghĩa của việc tạo lập ra quỹ đầu tư- một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác nhằm đạt được mục tiêu đầu tư nhất định- tạo ra giá trị thặng dư cho nhà đầu tư góp tiền vào quỹ.
 

Quỹ tại thị trường Mỹ năm 2011

Giá trị tài sản ròng (tỷ USD)

Quỹ đầu tư dạng mở

11,600

ETF

1,000

Quỹ đầu tư dạng đóng

239

Quỹ đầu tư ủy thác

60

                                                                            (Nguồn: www.icifactbook.org)


Một cá nhân hay một tổ chức chuyên nghiệp chuyên quản lý tài sản sẽ huy động tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư tạo ra quỹ và dùng quỹ đó để đầu tư vào các tài sản khác nhau. Quỹ sau khi đầu tư vào các tài sản sẽ được định giá dựa vào các công ty quản lý quỹ hoặc các tổ chức định giá độc lập. Giá trị được định giá  tạo ra “giá trị tài sản ròng” hay NAV mà nhà đầu tư dựa vào đó để có căn cứ mua hoặc bán chứng chỉ quỹ.
 

Mua bán Chứng chỉ quỹ mở: Chứng chỉ quỹ mở được giao dịch mua và bán trực tiếp giữa nhà đầu tư và đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ mở. Để mua được chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư mua trực tiếp với đại lý phân phối. Giá mua hay bán được dựa theo “giá trị tài sản ròng” (NAV) của quỹ mở đó.
 

Quỹ mở phát hành thêm hay mua lại chứng chỉ quỹ theo nhu cầu của nhà đầu tư khi họ muốn đưa thêm tiền vào hay muốn rút tiền ra khỏi Quỹ. Do việc phát hành thêm hay mua lại chứng chỉ quỹ phát sinh theo định kỳ (giao dịch định kỳ), tổng tài sản của quỹ mở sẽ tăng trưởng hay giảm đi khi có tiền vào hay rút ra khỏi quỹ. Càng nhiều nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ thì càng nhiều chứng chỉ quỹ được phát hành thêm. Không có giới hạn cho số lượng chứng chỉ quỹ mở được phát hành thêm mà chỉ giới hạn mức thấp nhất cho giá trị tài sản ròng của quỹ mở tại thời điểm phát hành lần đầu và trong thời gian hoạt động.

 

Chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại đây: http://vinafund.com/open_knowledge.php