VFM: Cập nhật thông tin hoạt động Quỹ định kỳ tuần 19/9/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây (22/9/2014)

VFM: Thông tin về chứng chỉ Quỹ tuần 30/5/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây (2/6/2014)

VFMVF1: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 22/05/2014 - Chi tiết vui lòng xem tại đây (23/05/2014)

VFM: Thông tin về chứng chỉ Quỹ tuần 16/5/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây (19/5/2014)

VFM: Thông tin về chứng chỉ Quỹ tuần 09/5/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây (9/5/2014)

VFM: Thông tin về chứng chỉ Quỹ tuần 25/4/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây (28/4/2014)

VFMVF1: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 24/04/2014 - Chi tiết vui lòng xem tại đây (25/4/2014)

VFM: Thông báo thời gian giao dịch vào ngày lễ 30/4 và 1/5/2014 - Chi tiết vui lòng xem tại đây (15/4/2014)

VFM: Thông tin về chứng chỉ Quỹ tuần 14/3/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây (17/3/2014)

VFMVFB: Thông báo v/v cp nht Bn cáo bch VFMVFB và nhng thay đi chính ca Bản cáo bạch có hiu lc t ngày 10/02/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây

VFM: Thông tin về chứng chỉ Quỹ tuần 17/1/2014 - Tải tập tin đính kèm tại đây (20/1/2014)

VFMVFB: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 12/12/2013  - Tải tập tin đính kèm tại đây (16/12/2013)

VFMVFB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thông qua chỉnh sửa điều lệ Quỹ đầu tư VFMVFB - Chi tiết vui lòng xem tại đây (11/12/2013)

VFMVFB: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 05/12/2013  - Tải tập tin đính kèm tại đây (09/12/2013)

VFMVFB: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 22/11/2013 bản đầy đủ - Tải tập tin đính kèm tại đây (29/11/2013)

VFMVFA: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 22/11/2013 bản đầy đủ - Tải tập tin đính kèm tại đây (29/11/2013)

VFMVFB: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 22/11/2013 - Tải tập tin đính kèm tại đây (26/11/2013)

VFMVFA: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 22/11/2013 - Tải tập tin đính kèm tại đây (26/11/2013)

VFMVFB: Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 07/11/2013 - Tải tập tin đính kèm tại đây (11/11/2013)