PHƯƠNG THỨC KHỚP LỆNH

1. Giao dịch khớp lệnh

a. Khớp lệnh định kỳ

Là phương thức giao dịch được thực hiện dựa trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

Nguyên tắc xác định giá khớp: Là mức giá thực hiện được khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa nguyên tắc trên, chọn giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất. Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa 2 điểm trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

Các loại lệnh giao dịch:

  - Lệnh giới hạn (LO)

      + Là lệnh mua hoặc lệnh bán CK tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

      + Hiệu lực: kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

  - Lệnh ATO/ ATC:

      + Là lệnh mua hoặc lệnh bán CK tại mức giá mở/ đóng cửa.

      + Lệnh được ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.

      + Hiệu lực: Lệnh không khớp, hay phần lệnh không khớp sẽ tự động bị hủy bỏ

b. Khớp lệnh liên tục

Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Nguyên tắc khớp lệnh:

   - Ưu tiên về giá (LO)

      + Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.

      + Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước

   - Ưu tiên về thời gian

      + Trường hợp các lệnh có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Các loại lệnh giao dịch:

   - Lệnh giới hạn (LO): (LO)

      + Theo nguyên tắc khớp lệnh, đồng thời giá khớp lệnh là giá đã nhập vào hệ thống trước.

   - Lệnh thị trường (MP):

      + Là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

     + Nếu khối lượng đặt lệnh MP chưa thực hiện hết, MP sẽ xét tiếp mức giá bán cao hơn (nếu là lệnh mua) hoặc mức giá mua thấp hơn (nếu là lệnh bán).

     + Nếu xét theo nguyên tắc trên mà khối lượng lệnh MP vẫn còn (không thể tiếp tục khớp) thì lệnh MP sẽ tự động chuyển thành lệnh LO mua/bán tại mức giá cao/thấp hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Không nhận được khi không có lệnh đối ứng (No market price available).

File hướng dẫn đính kèm:

20120528-Gioi thieu ve lenh thi truong.pdf

20120528-Hoi dap ve lenh thi truong.pdf

2. Giao dịch thỏa thuận

Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.