BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
                                                                                                                                                   (Áp dụng từ: 01/08/2016)
STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ
A. MÔI GIỚI Theo tổng giá trị giao dịch/ ngày
I. Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ  
1. Dưới 100 triệu đồng 0.30%
2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0.25%
3. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0.20%
4. Từ 1 tỷ trở lên 0.15%
II. Trái phiếu 0.10%
B. LƯU KÝ
1. Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ 0.4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
2. Trái phiếu 0.2 đồng/trái phiếu/tháng
C. PHÍ CHUYỂN QUYẾN SỠ HỮU KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH
1.

Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

theo quy định của pháp luật

0.2% * giá trị giao dịch
2.

Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền chấp thuận

0.2% * giá trị giao dịch
3. Biếu, tặng, cho, thừa kế 0.2% * giá trị giao dịch
D. CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN
1. Chuyển khoản để thực hiện thanh toán giao dịch BÁN chứng khoán

0.5 đồng/chứng khoán/lần/mã (tối đa không quá

500.000 đồng/lần/mã)

2. Chuyển khoản để tất toán tài khoản

0.5 đồng/chứng khoán/lần/mã (tối đa không quá

500.000 đồng/lần/mã)

E. DỊCH VỤ KHÁC
1. Rút chứng khoán 100.000 đồng/hồ sơ
2. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
  * Cùng công ty 50.000 đồng/hồ sơ
  * Khác công ty 100.000 đồng/hồ sơ
3. Phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố, repo 100.000 đồng/hồ sơ
4. Tất toán tài khoản Phí chuyển khoản + 50.000 đồng
5. Cấp lại thẻ OTP 50.000 đồng/thẻ
F. PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
I. Chuyển nhượng chứng khoán  
1. Cổ phiếu 0.30%* Giá trị GD
2. Trái phiếu 0.20%* Giá trị GD
3. Cổ phiếu KIS Việt Nam 0.15%* Giá trị GD
 

* Các giao dịch chuyển nhượng trong dịch vụ quản lý cổ đông tại KIS sử dụng giá tham chiếu để tính phí CN

* Phí chuyển nhượng tối thiểu là 50,000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng trên mỗi giao dịch.

4. Cấp lại sổ cổ đông/giấy CN sở hữu cổ phần 50,000 đồng/lần
5. Thay đổi thông tin cổ đông Miễn phí
6. Thủ tục sang tên do cho, biếu, tặng, thừa kế 50,000 đồng/lần
7. Phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố, repo 100,000 đồng/lần

 

TP. HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2015

(Đã ký)

Tổng Giám Đốc

 Ghi chú:                                                                                                 

Biểu phí được ban hành bởi KIS Việt Nam và được áp dụng tại hội sở và các chi nhánh của KIS Việt Nam. Biểu phí này có thể được thay đổi theo quyết định của TGĐ mà không cần báo trước.

"Giá trị giao dịch" tại mục C và F được tính căn cứ vào giá giao dịch thực tế, nếu giá giao dịch thực tế nhỏ hơn 10.000 đồng thì tính là 10.000 đ