KIS trân trọng thông báo đến quý nhà đầu tư Biểu phí dịch vụ được áp dụng từ ngày 15/02/2019

Xem thông tin chi tiết theo file đính kèm

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ 15/02/2019

Biểu phí dịch vụ