NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG VỐN

- Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi mô hình.

- Tư vấn đăng ký niêm yết.

- Tư vấn phát hành chứng khoán.

- Tư vấn bán vốn Nhà nước.