DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH:

Nhà đầu tư tại KIS Việt Nam có nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư có thể sử dụng các dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ do KIS Việt Nam cung cấp.

-   Ứng trước : Với dịch vụ ứng trước, nhà đầu có thể có nhận được tiền bán chứng khoán ngay khi có kết quả khớp lệnh giao dịch, mà không cần phải đợi đến ngày T+2, giúp tối đa hóa việc sử dụng nguồn vốn.

-   Giao dịch ký quỹ : KIS Việt Nam triển khai dịch vụ hỗ trợ giao dịch giúp nhà đầu tư có thể linh họat sử dụng nguồn vốn với tỷ lệ hỗ trợ cao, lãi suất ưu đãi và danh mục đa dạng.

-  Ứng trước tự động tiền bán chứng khoán: Dịch vụ ứng trước tự động là tính năng hỗ trợ thêm cho khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch chứng khoán trong đó tiền bán chứng khoán chờ về được cộng thêm vào sức mua. Nếu khách hàng thực sự sử dụng tiền ứng trước để thanh toán giao dịch thì lệnh ứng trước được kích hoạt. Nếu không thì lệnh ứng trước sẽ bị huỷ.