DANH MỤC TÀI LIỆU BÁO CÁO QUA CÁC NĂM

2018

♦  Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

♦  Báo cáo giải trình biến động Qúy 3 năm 2018

♦  Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

♦  Báo cáo giải trình biến động 6 tháng đầu năm 2018

♦  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán bán niên năm 2018

♦  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

♦  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

♦  Báo cáo giải trình biến động Quý 1 năm 2018

2017

♦  Báo cáo tài chính & giải trình biến động Quý 4 năm 2017

♦  Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

♦  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

♦  Báo cáo TC & giải trình biến động Quý 1 năm 2017

♦ Báo cáo thường niên năm 2016

2016

♦ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

♦  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2016

♦  Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

♦  Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

♦  Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

♦  Báo cáo giải trình biến động Quý 1 năm 2016

♦  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

♦ Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

♦  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

♦  Báo cáo giải trình biến động Quý 2 năm 2016

♦  Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2016

♦  Báo cáo TC & giải trình biến động 6 tháng đầu năm 2016

2015

♦ Báo cáo thường niên năm 2015

♦ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

♦  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2015

♦  Báo cáo TC & giải trình biến động Quý 4 năm 2015

♦  Báo cáo TC & giải trình biến động Quý 3 năm 2015

♦  Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

♦  Báo cáo kết quả soát xét Chỉ số an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2015

♦  Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2015

♦  Báo cáo giải trình biến động Quý 2 năm 2015

♦  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

♦  Báo cáo giải trình biến động Quý 1 năm 2015

♦  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015

♦  Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

2014

♦  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2014

♦  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

♦  Giải trình biến động BCTC Quý 3 năm 2014

♦  Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

♦  Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

♦  Báo cáo kết quả soát xét Chỉ số an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2014

♦  Báo cáo kết quả soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014

♦  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

♦  Giải trình biến động BCTC Quý 2 năm 2014

♦  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

♦  Giải trình biến động BCTC Quý 1 năm 2014

2013

♦  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

♦  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2013

♦  Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

♦  Báo cáo tài chính Quý 4 - Giải trình biến động năm 2013

♦  Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013

♦  Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013

♦  Báo cáo chỉ số an toàn TC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013

♦  Báo cáo TC được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013

♦  Giải trình biến động BCTC Quý 2 năm 2013

♦  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013

♦  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

♦  Giải trình biến động BCTC Quý 1 năm 2013

2012

♦  Báo cáo thường niên năm 2012

♦  Báo cáo TC kiểm toán năm 2012

♦  Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2012

♦  Báo cáo Tình hình quản trị năm 2012

♦ Giải trình biến động BCTC Quý 4 năm 2012

♦  Báo cáo TC Quý 4 năm 2012

♦  Giải trình biến động BCTC Quý 3 năm 2012

♦  Báo cáo TC Quý 3 năm 2012

♦  Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012

♦  Báo cáo chỉ số an toàn TC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012

♦  Báo cáo TC được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012

♦  Báo cáo VCSH kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012

♦  Báo cáo TC Quý 2 năm 2012

♦  Báo cáo TC Quý 1 năm 2012

2011

♦  Báo cáo thường niên năm 2011

♦  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

♦  Báo cáo tài chính Quý 4

♦  Báo cáo tài chính Quý 3

♦  Báo cáo tài chính tháng 6 đầu năm 2011 

♦  Báo cáo Vốn chủ sở hửu kiểm tóan 6 tháng đầu năm 2011

♦  Báo cáo tài chính Quý 2
 
♦  Báo cáo tài chính Quý 1
 

2010

♦  Báo cáo thường niên 2010

♦  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

♦  Báo cáo tài chính Quý 4

♦  Báo cáo tài chính Quý 3

♦  Báo cáo tài chính Quý 2

♦  Báo cáo tài chính Quý 1

♦  Báo cáo tóm tắt tài chính 6 tháng đầu năm 2010

♦  Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2010

2009

♦  Báo cáo thường niên EPS năm 2009

♦  Báo cáo tài chính  EPS năm 2009

♦  Báo cáo tài chính Quý 4

♦  Báo cáo tài chính Quý 3

♦  Báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2009

♦  Báo cáo Vốn chủ sở hữu kiểm toán 6 tháng đầu năm 2009

♦  Báo cáo tài chính Quý 2

♦  Báo cáo tài chính Quý 1

2008

♦  Báo cáo tài chính EPS năm 2008

♦  Báo cáo tài chính Quý 4

♦  Báo cáo tài chính Quý 3

♦  Báo cáo Vốn chủ sở hữu kiểm toán 6 tháng đầu năm 2008

♦  Báo cáo tài chính Quý 2

♦  Báo cáo tài chính Quý 1

2007

♦  Báo cáo tài chính EPS năm 2007