Thông tin KIS Việt Nam

13/09/2019 -

 THÔNG BÁO

V/v Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản 2019

 

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo tiến hành lấy ý kiến cổ đông bất thường bằng văn bản với các nội dung như sau:

The Board of Directors of KIS Vietnam Securities Corporation’ respectfully informs the shareholders to conduct an Extraordinary GSM in written with the contents provided as follows:

1. Thời gian/TimeTừ 09/09 – 18/09/2019

          From Sep 9th 2019 – Sep 18th 2019

2. Nội dungAgenda:

  • Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
  • Approve on rules on election member of Board of Director of KIS Vietnam Securities Corporation
  • Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Mun Seong Pil – thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới.
  • Approve on the resignation letter of Mun Seong Pil  – member of BOD and additional voting for new member of BOD. 
  • Thông qua bầu cử thành viên HĐQT mới theo phiếu đề cử từ cổ đông lớn – ông Han Joon Ho
  • Approve on election new BOD member according to nomination form proposed by major shareholder – Mr. Han Joon Ho
  • Chấp thuận tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

Tài liệu đính kèm

Đơn đề cử thành viên HĐQT.pdf

Nguồn