Thông tin KIS Việt Nam

29/08/2019 -

 THÔNG BÁO

V/v: QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH 
CỦA 4 MÃ CHỨNG QUYỀN DO KIS PHÁT HÀNH (ĐỢT 2)

 Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về Quyết định chấp thuận niêm yết và Ngày giao dịch của chứng quyền như sau:

 

Tên chứng quyền mua

Chứng quyền.
HPG.KIS.M.CA.T.02

Chứng quyền.
MSN.KIS.M.CA.T.01

Chứng quyền.
VIC.KIS.M.CA.T.01

Chứng quyền.
VRE.KIS.M.CA.T.01

Mã chứng quyền

CHPG1906

CMSN1901

CVIC1901

CVRE1901

Tên (mã) chứng khoán cơ sở

HPG

MSN

VIC

VRE

Tố chức phát hành chứng khoán cơ sở

Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hòa Phát

Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Masan

Tập đoàn VINGROUP – 
Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần 
Vincom Retail

Số lượng chứng quyền niêm yết

5.000.000

1.800.000

2.000.000

2.500.000

Tỷ lệ chuyển đổi

2:1

5:1

5:1

2:1

Kiểu chứng quyền

Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền

Bằng tiền

Thời hạn

03 tháng

03 tháng

03 tháng

03 tháng

Ngày đáo hạn

 14/11/2019

14/11/2019

14/11/2019

14/11/2019

Giá thực hiện (đồng)

28.088

88.888

140.888

40.888

Ngày niêm yết

28/08/2019

Ngày giao dịch đầu tiên

30/08/2019

 Tài liệu đính kèm:

CBTT_QD chap thuan niem yet CW HPG02, VIC01, VRE01, MSN01.

QD chap thuan niem yet CW HPG02

QD chap thuan niem yet CW VIC01

QD chap thuan niem yet CW VRE01

QD chap thuan niem yet CW MSN01

 Trân trọng!

Nguồn KIS