Thông tin KIS Việt Nam

27/06/2019 -

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chình thông tin công bố về ngày đáo hạn đối với chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01

 THÔNG BÁO

V/v ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÔNG BỐ VỀ NGÀY ĐÁO HẠN ĐỐI VỚI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VNM

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chình thông tin công bố về ngày đáo hạn đối với chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01 với nội dung như sau:

Dựa trên Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 33/GCN-UBCK, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đã công bố Thông báo phát hành chứng quyền cho Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01 có nội dung về ngày đáo hạn là 14/12/2019. Nay Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin điều chỉnh thông tin về ngày đáo hạn mới cho Chứng quyền.VNM.M.CA.T.01 là ngày 13/12/2019 trên Thông báo phát hành chứng quyền và Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01.

Các file đính kèm:

 1. Thông báo phát hành CQ VNM (điều chỉnh)

 2. Báo cáo kết quả phân phối CQ VNM (điều chỉnh)

Trân trọng!

Nguồn