Tin doanh nghiệp

19/06/2019 -

GCB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Trọng Phát

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Phát
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Thị Thanh Trà
- Mối quan hệ: Con
- Số lượng: 10.000
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,25%
- Họ tên người có liên quan: Trần Thị Bốn
- Mối quan hệ: Vợ
- Số lượng: 1.320
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Trọng Bảo
- Mối quan hệ: Con
- Số lượng: 1.320
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03%
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Công Chính
- Mối quan hệ: Con
- Số lượng: 1.320
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,03%
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 555.756 CP (tỷ lệ 13,76%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 38.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 593.756 CP (tỷ lệ 14,7%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 13.960
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,35%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 607.716
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 15,05%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/06/2019.
Nguồn HNX