Tin doanh nghiệp

19/06/2019 -

DC1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Duy Anh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Duy Anh
- Mã chứng khoán: DC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 346.402 CP (tỷ lệ 23,09%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 201.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 547.702 CP (tỷ lệ 36,51%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/06/2019.
Nguồn HNX