Tin doanh nghiệp

19/06/2019 -

DTN: Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 52.195 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DTN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.404 CP (tỷ lệ 9,56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 52.195 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 52.195 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 262.599 CP (tỷ lệ 11,94%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/06/2019.
Nguồn HNX