Tin doanh nghiệp

19/06/2019 -

DVC: Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Tâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 324.701 CP (tỷ lệ 5,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 334.701 CP (tỷ lệ 5,54%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/06/2019.
Nguồn HNX