Tin doanh nghiệp

11/06/2019 -

KSD: Nguyễn Trọng Bách - Ủy viên HĐQT - đã mua 30.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Bách
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: KSD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 580.000 CP (tỷ lệ 4,83%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 610.000 CP (tỷ lệ 5,08%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thị trường chưa thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/06/2019.
Nguồn HNX