Tin doanh nghiệp

11/06/2019 -

LCS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dương Văn Việt

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Văn Việt
- Mã chứng khoán: LCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.527.753 CP (tỷ lệ 46,42%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.703.753 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.824.000 CP (tỷ lệ 24%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/06/2019.
Nguồn HNX