Tin doanh nghiệp

15/05/2019 -

DLR: Lê Thị Kim Chính - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 226.900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Chính
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DLR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 252.200 CP (tỷ lệ 5,6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 226.900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/06/2019.
Nguồn HNX