Tin doanh nghiệp

15/05/2019 -

VGC: Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng - đăng ký bán 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trọng Toán
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: VGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 172.000 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/06/2019.
Nguồn HNX