Tin doanh nghiệp

15/05/2019 -

CTP: Võ Thanh Việt - Ủy viên HĐQT - đã bán 404.800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thanh Việt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.998.920 CP (tỷ lệ 24,78%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.650.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 404.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.594.120 CP (tỷ lệ 21,44%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không phù hợp kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/05/2019.
Nguồn HNX