Tin doanh nghiệp

14/03/2019 -

SVH: Nguyễn Thị Thanh Bình không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Bình- Mã chứng khoán: SVH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (tỷ lệ 20,24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.371.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.628.900 CP (tỷ lệ 10,99%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/03/2019.
Nguồn HNX