Tin doanh nghiệp

14/03/2019 -

QNS: Đặng Phú Quý - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.571.532 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/03/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/04/2019.
Nguồn HNX