Tin doanh nghiệp

14/03/2019 -

RCC: Phạm Duy Tuyên - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Tuyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: RCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.849 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.849 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.849 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa khớp được lệnh thực hiện giao dịch vì không có người mua.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/02/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/03/2019.
Nguồn HNX