Thông tin KIS Việt Nam

08/03/2019 -

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến quý cổ đông thông tin về chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Công ty

  THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2019

Re: Announcement on record date for shareholders entitled to attend the Annual General Shareholder’s Meeting 2019

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam

Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders

 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến quý cổ đông thông tin về chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Công ty như sau:

The Board of Directors of KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders would like to announce the record date for shareholders entitled to attend the Annual General Shareholder’s Meeting 2019 as follows:

§  Thời điểm chốt danh sách cổ đông: lúc 4.00 pm ngày 12/03/2019

Record Date: by 4.00pm date Mar 12th 2019

§  Quý cổ đông có thay đổi, chưa cung cấp thông tin, có sai sót về địa chỉ, CMND, hoặc sai sót trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, xin vui lòng liên hệ văn phòng HĐQT của công ty tại: Lầu 3, Toàn nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM để cập nhật, chỉnh sửa thông tin trước lúc 4.00 pm ngày 12/03/2019.

Any adjustments, supplementation of shareholders’ information, or correction on the address, ID, or shareholder’s certificate please contact to the Board of Directors’ Office – Floor 3, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru Street, District 1, Ho Chi Minh  City for updating by 4.00 pm date Mar 12th 2019.

 

Trân trọng thông báo.

Sincerely,

Nguồn KIS