Tin doanh nghiệp

06/12/2018 -

API: Asean Deep Value Fund - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 39.600 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Asean Deep Value Fund
- Mã chứng khoán: API
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.558.600 CP (tỷ lệ 18,53%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: David Eric Roes
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 39.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.598.200 CP (tỷ lệ 18,64%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường tăng cao hơn giá dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/11/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2018.
Nguồn HNX