Tin doanh nghiệp

11/10/2018 -

AMV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Văn Tuấn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.304.800 CP (tỷ lệ 12,19%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.304.800 CP (tỷ lệ 8,5%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/10/2018.
Nguồn HNX