Tin doanh nghiệp

11/10/2018 -

CSC: Huỳnh Thị Mai Dung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Mai Dung
- Mã chứng khoán: CSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.083.054 CP (tỷ lệ 10,83%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.600 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/11/2018.
Nguồn HNX