Tin doanh nghiệp

11/07/2018 -

DIH: Huỳnh Thanh Thảo không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thanh Thảo- Mã chứng khoán: DIH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.300 CP (tỷ lệ 6,87%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/07/2018.
Nguồn HNX