Tin doanh nghiệp

11/07/2018 -

DBT: Nguyễn Thế Quốc Uy - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ - đã bán 5.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Quốc Uy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Mã chứng khoán: DBT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/07/2018.
Nguồn HNX