Tin doanh nghiệp

11/07/2018 -

PID: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 05/08/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
Nguồn HNX