Thông tin KIS Việt Nam

11/05/2018 -

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) xin công bố thông tin về việc cháp thuận của SSC về hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền với nội dung sau:

  

THÔNG BÁO

V/v: CBTT chấp thuận của SSC về hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu & ngày chốt DS cổ đông thực hiện quyền

Kính gửi: Qúy cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) xin công bố thông tin về việc cháp thuận của SSC về hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền với nội dung sau:

1. Công ty CP Chứng khoán KIS VN đã nhận được văn bản chấp thuận của UBCK nhà nước về hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo công văn số: 2969/UBCK-QLKD ngày 11/05/2018

2. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày kết danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phần: 21/05/2018

Vui lòng xem file đính kèm sau:

1. File CBTT về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu  & chốt DS cổ đông

2. Công văn của SSC về việc chấp thuận của SSC về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu và chốt DS cổ đông

Trân trọng!

Nguồn