Thông tin KIS Việt Nam

15/05/2018 -

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) xin thông báo về việc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-SGDHN ngày 14/05/2018 về việc chấp thuận thành viên giao dịch thị trường Chứng khoán phái sinh cho công ty Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung sau:

  

 THÔNG BÁO

V/v: Chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh

Kính gửi: Qúy khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) xin thông báo về việc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-SGDHN ngày 14/05/2018 về việc chấp thuận thành viên giao dịch thị trường Chứng khoán phái sinh cho công ty Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung sau:

Điều 1: Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phải chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuân thủ các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của thành viên do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Vui lòng xem file đính kèm:

- Quyết định chấp thuận của HNX

- CBTT QĐ chấp thuận của HNX

Trân trọng!

Nguồn