Thông tin KIS Việt Nam

10/04/2018 -

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

 

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT  

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ref: Organization of Annual General Shareholders’ Meeting 2018  

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders

 

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

The Board of Directors of KIS Vietnam Securities Corporation’ respectfully invites the shareholders to attend the Annual General Shareholder’s Meeting 2018 with the agenda provided as follows:

 1. Thời gian/Time: 15h:30, Thứ sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018/

                                At 3:30 pm, on Friday 20th 2018 (Friday) 

2. Địa điểm/ Venue:

 Văn phòng CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

 Company’s Office - KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3rd, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC

3. Nội dung/ Agenda:

 • Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổng giám đốc/
 • Business results report of Year 2017 andBusiness plan of Year 2018 of CEO.
 • Báo cáo của Hội đồng Quản trị / Report of Board of Directors
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Report of Board of Inspection
 • Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018/
 • Approve on Proposal on the selection of Auditing Firm for Year 2018
 • Thông qua Tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm/
 • Approve on proposal to issue Covered warrant
 • Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ/
 • Approve on proposal on amending and supplementing Charter
 • Thông qua báo cáo thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và chấp thuận tờ trình thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS/
 • Approve on report on remuneration of BOD, BOI in Year 2017 and proposal of remuneration of BOD, BOI in Year 2018
 • Bầu cử các thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022/ Elect new members of BOD in term of 2018-2022
 • Bầu cử các thành viên mới của BKS nhiệm kỳ 2018-2022/ Elect new members of BOI in term of 2018-2022
 • Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty/ Approve on Proposal Chairman cum CEO of Company

4.  Ngày chốt quyền tham dự/ Record date to attend AGSM:  27/03/2018

5.  Tài liệu Đại hội/ Documents for the GSM:

Thông báo này được đính kèm với Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu đại hội trên website: www.kisvn.vn.

This Announcement is attached by the documents for GSM encompassed: Form of registration, Power of Attorney. Please refer the documents for GSM on the website: www.kisvn.vn

6. Đăng ký tham dự / Registration: 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến công ty trước 16:00 ngày 19/04/2018 theo địa chỉ Ms. Nguyễn Thị Hồng Nhi -Văn phòng HĐQT- CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TpHCM - Tel:  028 3914 8585 (1997), Fax: 028 3821 6899 hoặc email: nhi.nt@kisvn.vn. 

To organize thoughtfully the meeting, we suggest that you should register or authorize participation rights for another person before April 19th 2018 as follows: Ms Nguyen Thi Hong Nhi - BOD’s Office - KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh city - Tel:  028 3914 8585  (1997), Fax: 028 3821 6899 or email to: nhi.nt@kisvn.vn. 

7. Tham dự Đại hội cổ đông/ Attendance for GSM:

Để tham dự Đại hội cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này, CMND hoặc passport, Giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) để xác nhận tư cách cổ đông. Thông báo này thay cho Thư mời.

On attending the GSM; please take this announcement, your identify card or your passport, the letter of attorney (in case you are authorized) to check the legal personality of shareholders. This announcement is regarded as the letter of invitation.

 Vui lòng xem file đính kèm/ Please kindly refer to file: 

- Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018/

Announment of Organization of Annual General Shareholders’ Meeting 2018

- Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018/ Documents of AGSM 2018  

Trân trọng!  

Nguồn