Tin doanh nghiệp

07/06/2016 -

Ông Hồ Đắc Quang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Đức Quang

Mã chứng khoán: HAG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hồ Đắc Kim

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Anh ruột

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.680 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.680 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: Mua: 30.680 CP; bán: 30.680 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/1/2016 đến ngày 22/3/2016

Tải file gốc

Nguồn HOSE