Tin doanh nghiệp

12/02/2018 -

BMD: Trà Thị Thành - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 10.200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trà Thị Thành
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: BMD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43.700 CP (tỷ lệ 1,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/03/2018.
Nguồn HNX