Tin doanh nghiệp

12/02/2018 -

ATA: Lê Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 52.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Phương Thảo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: ATA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52.000 CP (tỷ lệ 0,43%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 52.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/03/2018.
Nguồn HNX