Tin doanh nghiệp

12/02/2018 -

ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ATA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 816.680 CP (tỷ lệ 6,81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/03/2018.
Nguồn HNX