Tin doanh nghiệp

12/02/2018 -

APL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 24/03/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn (tầng 3) Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI, số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
Nguồn HNX