Nhân viên Phòng kế hoạch - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam