Nhân viên phòng giải pháp phái sinh - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam