Mở tài khoản chứng khoán online

 

 

Từ ngày 15/8/2022 – 31/12/2022, Nhận ngay 100,000đ sau khi mở tài khoản chứng khoán qua hình thức trực tuyến eKyc.

Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán của khách hàng vào mỗi THỨ HAI hàng tuần.
Lưu ý: Sau 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản thành công, nếu khách hàng không hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản hoặc không phát sinh giao dịch, KIS sẽ thu hồi tiền thưởng.


Để bắt đầu đăng ký vui lòng chuẩn bị

Mở tài khoản chứng khoán online

Đánh giá của khách hàng đã mở tài khoản tại KIS